Tuyên dương các em học sinh đạt thành tích trong kỳ thi Olympic Cụm năm học 2022 – 2023

𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑻𝑯𝑷𝑻 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒅𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒉𝒐̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 đ𝒂̃ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒚̀ 𝒕𝒉𝒊 𝑶𝒍𝒚𝒎𝒑𝒊𝒄 𝑪𝒖̣𝒎 𝒏𝒂̆𝒎 𝒉𝒐̣𝒄...